Fundacja Krośnieńskie Anioły - O nas

O nas

Jako fundacja wspieramy dzieci i młodzież w edukacji i wychowaniu. Promujemy chrześcijańskie wartości i wychowujemy w duchu patriotycznym. Wspieramy projekty edukacyjne oraz rozwijające zdolności i życiowe pasje.

Nasze cele:

 1. Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki, edukacji, oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży, w tym wychowania w duchu chrześcijańskim;
 2. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży.
 3. Tworzenie programów społeczno-edukacyjnych, służących integracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury i nauki, współpracy międzynarodowej i ekologii.
 4. Działanie na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 5. Propagowanie katolickich wartości poprzez działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 6. Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży.
 7. Działanie na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 11. Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.